પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાનો (PMJJBY) લાભ હેઠળ કોરોનાથી મૃત્યુ પછી પણ નોમિનીને મળશે, ૨ લાખનો વીમો.

પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાનો (PMJJBY) લાભ હેઠળ કોરોનાથી મૃત્યુ પછી પણ નોમિનીને મળશે, ૨ લાખનો વીમો મળશે માત્ર ૩૩૦ રૂપિયામાં.

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY) ના નામથી કેન્દ્ર સરકારે એક વર્ષની વીમા યોજના બહાર પાડી છે. કોઈપણ રીતે આ યોજનામાં લાભાર્થીનું મૃત્યુ થવા પર નોમિની અથવા તેના પરિવારને ૨ લાખ રૂપિયાની રકમ મળશે. એટલે કે જો કોઈ વીમાધારક વ્યક્તિનું કોરોનાથી પણ મૃત્યુ થાય છે તો વીમાધારકના નોમિની અથવા તેના પરિવારને ૨ લાખ રૂપિયાની વીમાની રકમ મળશે.

પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY) કેવી રીતે લઈ શકાય છે? :- અરજદારે PMJJBYનો લાભ લેવા માટે બેંકમાં ખાતું હોવું ખુબ જરૂરી છે. કોઇ પણ બેંકમાં આ ખાતું હોઈ શકે છે; સરકારી અથવા ખાનગી બેંકમાં. આ પછી PMJJBY નો લાભ લેવા માટે અરજદારને અરજી કરવી પડે છે.

PMJJBY માટે યોગ્યતા? :- 

  • ભારતીય નાગરીક હોવુ જરૂરી છે અરજદારનું.
  • ઉંમર ૧૮ થી ૫૦ વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ અરજદારની.
  • બેંક ખાતું જો જોઈન્ટ હોય તો બન્ને ને જુદા જુદા વીમાનો લાભ મેળવવા માટે અલગ અલગ અરજી કરવી પડે છે બેંકમાં.
  • અરજદારને વીમો લેવા માટે કોઇ મેડિકલ તપાસ કરવાની જરૂર હોતી નથી.

વીમાનો લાભ કઈ ઉંમર સુધી મળશે?​ :- આ વીમા યોજનાનો લાભ ત્યાં સુધી મળશે જ્યાં સુધી અરજદારની ઉંમર ૫૫ વર્ષની થાય. જ્યારે અરજદારની ઉંમર ૫૫ વર્ષથી થાય ત્યારે, તેમને આ વીમા યોજનાનો લાભ મળતો બંધ થઇ જાય છે.

પ્રીમિયમ કેટલું આપવું પડે છે? :- દર વર્ષે અરજદારે ૩૩૦ રૂપિયાનું પ્રીમિયમ PMJJBY નો લાભ લેવા માટે ચૂકવવું પડે છે. હવે જો કોઈ અરજદાર સપ્ટેમ્બર મહીનાથી નવેમ્બર મહીનાની વચ્ચે વીમો ખરીદે છે, તો પ્રથમ વખતમાં માત્ર ૨૫૮ રૂપિયા જ આપવા પડે છે. હવે જો કોઇ અરજદાર ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી મહીનાની વચ્ચે વીમો ખરીદે છે, તો તેને પહેલી વારમાં ૧૭૨ રૂપિયા જ આપવા પડે છે. માર્ચથી મે મહીના ની વચ્ચે વીમો ખરીદવા પર ૮૬ રૂપિયા જ આપવા પડશે. અરજદારે ત્યાર પછી ૩૩૦ રૂપિયાનું પ્રીમિયમ દર વર્ષે આપવાનું રહેશે. અરજદારના ખાતામાંથી આપોઆપ પ્રીમિયમની આ રકમ ૨૫ મેથી ૩૧ મેને વચ્ચે કટ કરવામાં આવે છે. જો કે ઓટૉ કટ માટે અરજદારને તેની મંજુરી આપવી પડે છે.

ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમ કેવી રીતે મળે છે? :- બેંકમાં ક્લેમ કરવાનો રહેશે એ નોમિનીએ, જે બેંકમાં વીમાધારક વ્યક્તિનો વીમો હોય. વીમાની રકમ મેળવવા માટે ડેથ સર્ટિફિકેટ જમા કરાવવું ફરજીયાત છે. તેની સાથે સાથે ડિસ્ચાર્જ રિસિપ્ટની તેમજ બીજા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ આપવાના રહેશે.

વીમા યોજનાનો લાભ ક્યારે નહીં મળે? :- 

  • ૫૫ વર્ષ કરતાં વધારે વીમાધારકની ઉંમર હોવા પર.
  • વીમાની રકમ માટે ઓછુ બેલેન્સ અથવા યોગ્ય રકમ ન હોવા પર બેંક અકાઉન્ટ બંધ થવાની બાબતમાં.
  • જો વીમાધારકનું એક કરતા વધારે બેંકોમાં ખાતું હોય તો વીમાની રકમ માત્ર ૨ લાખ રૂપિયાનું જ મળશે. બીજી બેંક ખાતામાં જો વીમા કવર હોય તો તેને રદ કરવામાં આવશે અને તેના પ્રીમિયમની રકમ પાછી આપવામાં આવશે.
  • દર વર્ષે ૩૧ મે સુધી આ યોજનામાં વીમા કવર મળશે.

આ યોજનાનો લાભ કેવી રીતે લઈ શકાય છે? :- આ વેબસાઇટ http://www.jansuraksha.gov.in દ્વારા તેનું ફોર્મ નેટ પરથી ડાઉનલોડ કરીને તેની માહીતી ભરી તે ફોર્મને બેંક અથવા વીમા કંપનીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે. આ ઉપરાંત જો કોઇ વ્યક્તિને બીજી કોઇ માહીતી મેળવવી હોય તો તેમણૅ ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૧૮૦-૧૧૧૧/ ૧૮૦૦- ૧૧૦ -૦૦૧ પર કોલ કરીને માહીતી મેળવી શકો છો.

આ યોજના ક્યારે શરૂ થઈ હતી :- એક ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ યોજના છે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના. ૯ મે ૨૦૧૫ ના રોજ સરકારે આ વીમા યોજનાની શરૂઆત કરી હતી. આ પોલિસી લેનારના મૃત્યુ બાદ જ ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સમાં ફાયદો મળે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *