ટોઇંગ ક્રેન ભ્રષ્ટાચાર મામલે નિયમાનુસાર તપાસ નહી કરનાર અધિક પોલીસ કમિશ્નર સામે CrPC ૨૧૦ મુજબ જવાબ રજુકરવા હુકમ કરતી કોર્ટ.

ટોઇંગ ક્રેન ભ્રષ્ટાચાર મામલે નિયમાનુસાર તપાસ નહી કરનાર અધિક પોલીસ કમિશ્નર સામે CrPC કલમ ૨૧૦ મુજબ તપાસ હુકમ કરતી જ્યુડી. મેજી. ફર્સ્ટ ક્લાસ કોર્ટ, સુરત.

તા.૧૯.૧૦.૨૦૨૦ના રોજ સુરત શહેર કમિશ્નરશ્રી ને અરજી નં:CPSUR/૨૧૧૦૨૦/૦૦૧૭ થી “લોકડાઉન અને ત્યાર પછીના દિવસોમાં ટોઈંગ કેન બંધ હોવા છતા સત્તાનો દુર-ઉપયોગ કરીને લાખ્ખોના પેમેન્ટની ચૂકવણી કરવા બદલ નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, ટ્રાફિક અને મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, વહીવટ અને પ્લાનિંગ ની સામે કાર્યવાહી કરવા બાબત”ની પુરાવા સાથેની ફરીયાદ સામાજિક કાર્યકર્તા અરજદારશ્રી સંજય ઇઝાવા દ્વારા કરવામાં આવેલ હતી.

સદર અરજીની તપાસ તથા આગળની કાર્યવાહી જાણવા માટે અરજદારે તા:૨૩.૧૧.૨૦૨૦ના રોજ તથા તા:૩૧/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ આર.ટી.આઇ. એકટ ૨૦૦૫ મુજબ જાહેર માહીતી અધીકારી, પોલીસ કમીશ્નરશ્રી, સુરત શહેરનાઓને અરજી કરેલ અને એ અરજીના જવાબ રૂપે તા:૦૮/૧૨/૨૦૨૧, તા:૨૯/૦૧/૨૦૨૧ તથા તારીખ ૧૪/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ તપાસ અધિકારી શરદ સિંઘલ. આઈ.પી.એસ. અધિક પોલીસ કમિશ્નરશ્રી, ટ્રાફીક અને ક્રાઈમ, સુરત શહેરનાઓ દ્વારા જવાબ આપેલ જે મુજબ “નીર્ણય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરેલ ન હોય ત્યારે માહિતી આપવાથી નિર્ણય ઉપર અસર થવાની શકયતા રહેલી હોય તો માહિતી આપી શકાય નહી” તપાસ અધિકારીની આ વાત થી સ્પષ્ટ થાય છે કે તારીખ ૧૯.૧૦.૨૦૨૦ ના અરજીની તપાસ દિન ૨૭૦ માં પણ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ નથી.

નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના લલીતા કુમારી વિરૂધ્ધ ઉત્તરપ્રદેશ સરકારના હુકમને ધ્યાને લઈને મીનીસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ, ભારત સરકાર દ્વારા તારીખ ૧૨/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ નંબર ૧૫૦૧૧/૯૧/૨૦૧૩-SC/ST-W થી બહાર પાડેલ માર્ગદર્શિકા મુજબ “જ્યારે પણ કોગ્નિઝેબલ ગુનો બને છે ત્યારે ૧૫૪ સી.આર.પી.સી. ની મુજબ ફરજિયાત એફ.આઈ.આર નોંધી તપાસ હાથ ધરાવવું જોઈએ અને આ કાર્ય સ્ટેશન ડાઈરી માં ફરિયાદ નોંધ્યા ત્યારથી વધુમાં વધુ ૭ દિવસ માં થવું જરૂરી છે.” અને પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગરના તા: ૧૬/૧૨/૨૦૧૩ના પત્ર ક્રમાંક:જી-૧(ક્રાઈમ)/ટે-૧/યાદી /૩૫૦૫/૨૦૧૩ને ધ્યાને લેતા ગુજરાત સરકાર ગૃહ વિભાગ તરફથી પરીપત્ર ક્રમાંક:વસફ/૧૦૨૦૧૫/૭૨૧૦/એસ તા:૦૬/૦૨/૨૦૧૬ના પરીપત્રમાં સ્પષ્ટ જણાવેલ છે કે, “ભ્રષ્ટાચાર સબંધિત કેસો તેમજ એવા કેસો કે જેમાં ધટના બન્યાના લાંબા સમય બાદ એફ.આઈ.આર.ની નોંધણી ફરીયાદી તરફથી કરાવવામાં આવે તેવા સંજોગોમાં તથા અન્ય જરૂર જણાય તેવા કેસોમાં એફ.આઈ.આર.ની નોંધણી પૂર્વે કોગ્નીઝેબલ ગુનો બને છે કે કેમ, તે અંગેની જરૂર જણાયે યોગ્ય પ્રાથમીક તપાસ કરી શકાશે અને ત્યારબાદ પ્રાથમીક તપાસ વધુમાં વધુ એક સપ્તાહમાં પૂર્ણ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.” છતાં તપાસ અધિકારી દ્વારા આજદીન સુધી તપાસ પૂર્ણ નહી કરી મૂળ ફરિયાદના આરોપીયોને બચાવવા માટે ખોટા પુરાવા ઉભા કરવા સમય આપેલ છે અને પોતાની ફરજમાં બેદરકારી દાખવેલ છે.

તપાસમાં તપાસ અધિકારી દ્વારા ફરજમાં ઘોર બેદરકારી દાખવવામાં આવી છે. સામે આઇ.પી.સી.: કલમ- ૧૬૬/એ મુજબની કાયદેસરની કાર્યવાહી અન્વયેની ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરુ કરવા માટે તારીખ ૦૭.૦૭.૨૦૨૧ ના રોજ અરજદાર સંજય ઇઝાવા દ્વારા મે.અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય, મે.પોલીસ મહાનિર્દેશકશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય તથા મે.પોલીસ કમિશ્નરશ્રી, સુરત શહેરનાઓને ફરિયાદ કરવામાં આવેલ હતી. ગુજરાત સરકાર દ્વારા પોતાના માનીતા અધિકારીઓ સામે ગુન્હો નોંધીને તપાસ શરુ નહી કરવા બદલ અંતે આ મામલો જ્યુડી. મેજી. ફર્સ્ટ ક્લાસ કોર્ટ, સુરત ખાતે દાખલ કરવામાં આવેલ હતા.

અરજદારના વકીલ શ્રી ગીરીશ હારેજા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આ મામલે જ્યુડી. મેજી. ફર્સ્ટ ક્લાસ કોર્ટ સુરત દ્વારા હુકમ કરીને ટોઇંગ ક્રેન ભ્રષ્ટાચાર મામલે નિયમાનુસાર તપાસ નહી કરનાર અધિક પોલીસ કમિશ્નર શ્રી શરદ સિંઘલ. આઈ.પી.એસ સામે CrPC કલમ ૨૧૦ મુજબ તપાસ હુકમ કરવામાં આવેલ છે. કોર્ટ દ્વારા સામેવાળા નંબર -૧ પોલીસ કમિશ્નર અને સામેવાળા નંબર -૨ સામે નોટીસ/યાદી ફટકારીને તારીખ ૨૮.૦૯.૨૦૨૧ સુધીમાં અરજદારે કરેલી ફરિયાદ બાબતે શુ કાર્યવાહી કરી છે એમાં રિપોર્ટ રજુ કરવા હુકમ કરેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *