પોલીસ સ્ટાફને પણ ટ્રાફિક DCP ના ઘરે ઘરકામ કરાવે છે,TRB જવાન શાકભાજી કાપવાનું કામ પણ કરે છે.

પોલીસ સ્ટાફને પણ ટ્રાફિક DCP ના ઘરે ઘરકામ કરાવે છે. TRB જવાન ઘરકામની સાથે સાથે શાકભાજી કાપવાનું કામ પણ કરે છે.

ટ્રાફિક ડીસીપી પ્રશાંત સુંબેના સરકારી ક્વોટરમાં કામ કરી રહેલ TRB જવાન નો વધુ એક ઓડીઓ વાયરલ.

ટ્રાફિક ડીસીપીના ઘરે કામ કરનાર TRB ને બંદોબસ્માં પણ નહિ જવું પડે.

ડી.સી.પી પ્રશાંત સુંબેના ઘરે કામ કરી રહેલ TRB જવાન મુકેશ 15 દિવસ રજા પાડી ગામ ગયેલ અને ગામ બેઠા બેઠા બીજા 15 દિવસની પણ રજા ભોગવી. છતાં ડીસીપી સાહેબની મહેરબાનીથી આખા મહિનાનો પગાર ચૂકવામાં આવે છે. સાંભળો આખો ઓડીઓ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *