કોવીડ-૧૯ અંતર્ગત મૃત્યુ પામેલ ૭૩% કર્મચારીઓ સાથે ગુજરાત સરકારનો અન્યાય.

કોવીડ-૧૯ અંતર્ગત મૃત્યુ પામેલ સુરત મહાનગરપાલિકા તથા સુરત પોલીસના ૭૩% કર્મચારીઓના આશ્રીતોને મરણોત્તર સહાય આપવામાં સરકાર નિષ્ફળ.

કોવીડ-૧૯ અંતર્ગત મૃત્યુ પામેલ સરકારી અર્થ સરકારી કર્મચારીઓને મરણોત્તર સહાય પેટે કર્મચારીના આશ્રીતોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ. ૨૫ લાખની સહાય આપવા માટે તા. ૦૮.૦૪.૨૦૨૦ ના રોજ ઠરાવ ક્રમાંક નંબર: પરચ -૧૦૨૦૨૦-૨૫૦-ક થી હુકમ કરવામાં આવેલ હતા. તથા કોવીડ-૧૯ અંતર્ગત મૃત્યુ પામેલ સરકારી અર્થ સરકારી આરોગ્ય કર્મચારીઓને મરણોત્તર સહાય પેટે કર્મચારીના આશ્રીતોને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રધાન મંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ (PMGKP) અંતર્ગત તા.૨૮.૦૭.૨૦૨૧ના રોજ RS.US.Q.No.1002 થી રૂ. ૫૦ લાખની સહાય જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

શહેરના જાગૃત નાગરિક સંજય ઇઝાવા દ્વારા કરવામાં આવેલ RTI અરજીમાં ચોકાવનારી માહિતી મળેલ છે. માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ અંતર્ગત મળેલ માહિતી મુજબ સુરત મહાનગરપાલિકાના ૬૬૩૩ જેટલા કર્મચારીઓ કોવિડ -૧૯ મહામારીના ભોગ બનેલ છે અને ૯૫ જેટલા કર્મચારીઓનુ મૃત્યુ પણ આ મહામારીથી થયેલ છે.

સુરત શહેર પોલીસ ખાતામાં ઘણા કર્મચારીઓ કોવિડ -૧૯ મહામારીના ભોગ બનેલ છે. જે પૈકી ૯ જેટલા કર્મચારીઓની મૃત્યુ પણ આ મહામારીથી થયેલ છે. એટલે બંને સરકારી સંસ્થાઓ મળીને ૧૦૪ જેટલા કર્મચારીઓ કોવીડ-૧૯ ના ભોગ બનેલ છે.

તા. ૦૮.૦૩.૨૦૨૨ ના રોજ જાહેર માહિતી અધિકારી અને સેક્શન ઓફિસર (મહેકમ), સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાઠવવામાં આવેલ માહિતી મુજબ કોવીડ-૧૯ અંતર્ગત મૃત્યુ પામેલા ૧૪ જેટલા કર્મચારીઓને પ્રધાન મંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ અંતર્ગત રૂ. ૫૦ લાખની સહાય આપવામાં આવેલ છે. અને ૧૦ જેટલા કર્મચારીઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ પેકેજ અંતર્ગત રૂ. ૨૫ લાખની સહાય આપવામાં આવેલ છે. ફૂલ મળીને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ૨૪ કર્મચારીઓને સરકારી સહાય આપવામાં આવેલ છે ત્યારે ૭૧ જેટલા કર્મચારીઓના આશ્રીતો હજુ આ સહાયથી વંચિત છે.

સુરત પોલીસ ખાતામાં કોવીડ-૧૯ અંતર્ગત મૃત્યુ પામેલા ૪ જેટલા કર્મચારીઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ પેકેજ અંતર્ગત રૂ. ૨૫ લાખની સહાય આપવામાં આવેલ છે. અન્ય ૪ જેટલા કર્માંચારીઓની દરખાસ્ત મંજૂરી અર્થે ગૃહ વિભાગને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

બંને ખાતામાં કોવીડ-૧૯ ના ભોગ બનેલ ૧૦૪ પૈકી ૨૮ લોકોના આશ્રીતોને સરકારી સહાય મળેલ છે. અન્ય ૭૬ જેટલા કર્મચારીઓની આશ્રિતો હજુ આ સહાયની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

COVID-19 SMC ( સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાઠવવામાં આવેલ માહિતી )

સુરત મહાનગરપાલિકાના તથા સુરત શહેર પોલીસ ખાતાના ૭૬ જેટલા કર્મચારીઓને રાજ્ય તથા કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓનો કોઈ લાભ હજુ સુધી મળેલ નથી જે ગેરવ્યાજબી છે. કોવીડ મહામારીમાં લોકોની સેવા કરી રહેલ સરકારી અર્થ સરકારી કર્મચારીઓની આશ્રીતોને યોગ્ય વળતર આપવુંએ સરકારશ્રીનુ કર્તવ્ય છે. કોવીડ-૧૯ માં મૃત્યુ પામેલા કોઈ પણ કર્મચારીને આ સહાય યોજનામાંથી દૂર ના રાખવા તથા યોગ્ય વળતર, સહાય તાત્કાલિક ધોરણે આપવા સંજય ઇઝાવા દ્વારા ઘટતું કાર્યવાહી કરવા મા.મુખ્યમંત્રી શ્રી, શ્રી ઋષિકેશ પટેલ (આરોગ્યમંત્રી શ્રી), શ્રીમતી નિમીષાબેન સુથાર (રાજ્ય કક્ષાના આરોગ્યમંત્રીશ્રી), ચીફ સેક્રટરી, શ્રીમતી શાહમીના હુસૈન કમિશ્નર ઓફ હેલ્થ, ગુજરાત રાજ્યને પત્ર લખીને માંગણી કરવામાં આવેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *