ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા ગુજરાત સરકારને ટકોર, પ્રો- એક્ટીવ ડીસ્ક્લોસર ૯૦ દિવસ માં બનાવીને અમલમાં મુકો.

સુરત ટ્રાફિક પોલીસ ખાતાના વાડાની બેદરકારી થી ના કારણે આખા ગુજરાતના જાહેર માહિતી અધિકારીઓને પ્રો- એક્ટીવ ડિસ્ક્લોઝર બનાવવાની ફરજ પડી.

Read more

શું તમને ખ્યાલ છે કે ડ્રગ્સ વિશે નો કાયદો NDPS ૧૯૮૫ શું છે, અને કાયદાની સજા કેટલી હોય છે.

શું તમને ખ્યાલ છે કે ડ્રગ્સ વિશે નો કાયદો NDPS ૧૯૮૫ શું છે? NDPS ૧૯૮૫ કાયદાની સજા કેટલી હોય છે?

Read more

એસમા આવશ્યક સેવાઓ જાળવણી અધિનિયમ ૧૯૬૮ કેવી રીતે લાગુ પડે છે, જાણો.

એસ્મા કાયદો શું છે અને કેવી રીતે લાગુ પડે છે, જાણો એસ્મા કાયદાની પૂરી જાણકારી. એસમા :- કાયદો એક એવો

Read more

નવી વ્હીકલ સ્ક્રેપેજ પોલિસી શું છે? સ્ક્રેપેજ પોલિસીથી તમને શું થશે ફાયદો, જાણો તમારી જૂની કારનું શું થશે?

સરકારે આજે ગુજરાતમાં નવી વ્હીકલ સ્ક્રેપેજ પોલિસીની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે પોલિસી અંતર્ગત માત્ર ગાડીની ઉંમર જોઈને

Read more

શું છે બેનામી પ્રોપર્ટી કાયદો? બેનામી પ્રોપર્ટી હેઠળના નિયમો અને સજાની જોગવાઈઓ અંગે જાણો.

શું છે બેનામી પ્રોપર્ટી કાયદો? જાણો “બેનામી પ્રોપર્ટી” હેઠળના નિયમો અને રાખવું આ બાબતોનું ધ્યાન. દેશમાં એવા ઘણા વ્યવહારો થાય

Read more

PASA અંગે પ્રાથમિક સમજણ આપવા હેતું સરળ શબ્દોમાં લખવામાં આવેલ ગુંડા વિરોધી કાયદો 1985-ડો.ચિંતન વૈષ્ણવ.

ગુંડા વિરોધી કાયદો – 1985 (ગુજરાત અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા બાબત કાયદો) ગુજરાત અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવાનો કાયદો 1985 કે જેને આપણે

Read more