સુરત એરપોર્ટ વિસ્તારના જીંગા તળાવને લઈને ફરી વિવાદ થવાની સંભાવના.

સુરત એરપોર્ટ વિસ્તારની આજુબાજુ કાર્યરત જીંગા તળાવ તાત્કાલિક બંધ કરાવવા મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત એવિએશન મીનીસ્ટર અને સુરત જીલ્લા કલેકટરને SAAC દ્વારા

Read more

સુરત એરપોર્ટ હવે સી આઇ એસ એફ CISF ને હવાલે, તારીખ 9 ફેબ્રુઆરી થી સંભાળશે ચાર્જ.

સુરત એરપોર્ટ હવે સી.આઇ.એસ.એફ (CISF) ને હવાલે. તારીખ 9 ફેબ્રુઆરી થી સંભાળશે ચાર્જ. તારીખ 8 જૂન 2018 ના રોજ સુરત

Read more