હવે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ વગર આધાર કાર્ડ સાથે અપડેટ કરાવી શકો છો તમારો મોબાઈલ નંબર,જાણો અહીં સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

મોબાઈલ નંબર શા માટે અપડેટ કરવો જરૂરી છે ? કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ વગર તમારો મોબાઈલ નંબર આધાર કાર્ડ સાથે અપડેટ

Read more

હવે ખુબ સરળતાથી ઘરેબેઠા બેઠા એ જાણી શકાશે કે કેટલા લોકોએ સિમ કાર્ડ તમારા આધાર કાર્ડથી ખરીધ્યા છે.

પહેલાના સમયમાં, કોઇપણ વ્યક્તિ માત્ર ૯ સિમ કાર્ડ ખરીદી શકતા હતા એક આધાર પરથી, પરંતુ હવેથી તે વ્યક્તિ ૧૮ સિમ

Read more

પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કરાવ્યું નહીં હોય તો વાંચીલો ભોગવવી પડશે આ તકલીફ.

જો તમે પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કરાવ્યું નહીં તો તમારે FD અને RD દ્વારા મળતા રિટર્ન પર બે

Read more