ભારતનો નવો અબોર્શન કાયદો શું છે અને મહિલાઓની પ્રાઈવસીને લઈને કાયદામાં કઈ કઈ જોગવાઈ છે, જાણો વિગતવાર.

ભારતનો નવો એબોર્શન કાયદો શું છે, મહિલાઓની પ્રાઈવસીને લઈને કાયદો શું કહે છે, તેમજ જાણો અન્ય દેશોમાં અબોર્શનના નિયમો શું છે ?

Read more