હવેથી નાગરિકોને ઓનલાઈન સેવામાં એફિડેવિટમાંથી મુક્તિ મળશે,જાણો સંપૂર્ણ લેખ.

હવેથી નાગરિકોને ઓનલાઈન સેવામાં એફિડેવિટમાંથી મુક્તિ મળશે,જાણો સંપૂર્ણ લેખ. નાગરિકોને ઉપલબ્ધ બનતી સેવાઓ વધારે અનુકૂળતાથી અને ઝડપી ઉપલબ્ધ બને તે

Read more