આર્મ્ડ ફોર્સિસ સ્પેશિયલ પાવર્સ એક્ટ (AFSPA) કાયદો શું છે? તેમજ ક્યાં રાજ્યમાં આ કાયદો લાગુ છે?

આર્મ્ડ ફોર્સિસ સ્પેશિયલ પાવર્સ એક્ટ (AFSPA) કાયદો શું છે? તેમજ ક્યાં રાજ્યમાં આ કાયદો લાગુ છે?,જાણો આ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી.

Read more