શું તમે હથિયાર પ્રેમી છો તો જાણો AK-47નું પૂરું નામ શું છે અને આ રાઈફલનો ઇતિહાસ શું છે?

શું તમે જાણો છો કે AK-47નું પૂરું નામ શું છે અને આ રાઈફલનો ઇતિહાસ શું છે? તેમજ જાણો AK-47 સાથે

Read more