બેન્ક ડૂબી જશે તો સરકાર તરફથી મળવા પાત્ર રકમ અને અન્ય સહાય અંગે જાણો.

જો તમારી બેન્ક ડૂબી જશે, તો સરકાર તરફથી મળી શકે છે ૨ લાખની ગેરેંટી. પહેલા પંજાબ નેશનલ બેન્ક અને પંજાબ

Read more