સત્તા સામે લેખ લખું એ આતંકવાદી કૃત્ય ગણી શકાય ?

મોદી સરકારના આ નિર્ણયો વાંચ્યા પછી તમે પણ કહેશો, હા મોદી સરકાર હિટલર શાહીના રસ્તાપર છે. ( પાર્ટ-1 ) “મધર

Read more