ચેમ્બર ટ્રસ્ટમાં સરકારી વહીવટદારની નિમણુંક કરવા જોઇન્ટ ચેરીટી કમિશનરમાં અરજી.

ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવેલોપમેન્ટ સેન્ટર ગુજરાત ચેરીટી કમિશ્નરમાં નોંધાયેલ ટ્રસ્ટ છે. વર્ષ ૨૦૦૧ માં આ

Read more