શું તમે કોઈ ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટી છો ? તો ચેરીટી કમિશ્નરની સત્તાઓ, કાર્યો અને ફરજો અંગે જરૂર જાણો.

શું તમે કોઈ ટ્રસ્ટ ચલાવી રહ્યા છો ? તો ચેરીટી કમિશ્નરની ગુજરાત પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ ૧૯૫૦ હેઠળ સત્તાઓ, કાર્યો અને

Read more