કોવીડ-૧૯ અંતર્ગત મૃત્યુ પામેલ ૭૩% કર્મચારીઓ સાથે ગુજરાત સરકારનો અન્યાય.

કોવીડ-૧૯ અંતર્ગત મૃત્યુ પામેલ સુરત મહાનગરપાલિકા તથા સુરત પોલીસના ૭૩% કર્મચારીઓના આશ્રીતોને મરણોત્તર સહાય આપવામાં સરકાર નિષ્ફળ. કોવીડ-૧૯ અંતર્ગત મૃત્યુ

Read more