સુરત શહેરમાં કુતરા પકડવાની આડમાં થયેલ ૨.૯૦ કરોડનો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ, તપાસની માંગણી.

ગજબની વાત છે, લાઈવસ્ટોક સેન્સેશ મુજબ સુરતમાં 2754 કૂતરાઓ, તો ૩૩,૭૬૧ ક્યાંથી પકડા ? ગજબની વાત છે, લાઈવસ્ટોક સેન્સેશ મુજબ

Read more