ટ્રાફિક મેમોની વસુલાત હવે વર્ચ્યુંઅલ કોર્ટ દ્વારા થશે, ૬ મહિનાથી જુનું ઈ- મેમો રદ કરવા હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી.

ટ્રાફિક મેમોની વસુલાત હવે વર્ચ્યુંઅલ કોર્ટ દ્વારા થશે… ૬ મહિનાથી જુનું ઈ- મેમો રદ કરવા હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી. શહેરના

Read more

છ મહિના અગાઉના ઇ ચલણના હાલમાં ભરેલ નાણાં પરત મેળવવા માટે અરજીનો નમૂનો.

(આ લખાણ કોપી કરી એમાં તમારી વિગત ભરી નજીકની ટ્રાફિક પોલીસ કચેરીમાં જમા કરો.) અરજદાર: સરનામું: મોબાઇલ નંબર: તા: /

Read more