નદીઓના જોડાણ યોજના અંગે પૂર્વ IPS ઓફીસર શ્રી રમેશ સવાણીનો આ લેખ તમને પણ વિચારવા મજબૂર કરી દેશે.

ડેમથી ગુમાવવાનું આદિવાસીઓને અને ડેમનો સઘળો ફાયદો મોટા ઉદ્યોગોને/બ્લેકમનીથી બનેલા જમીનદારોને; આવું કેમ? NWDA-નેશનલ વોટર ડેવલપમેન્ટ એજન્સી મુજબ કેન્દ્રીય જળસંસાધન

Read more