ટોઇંગ ક્રેનમાં ભ્રષ્ટાચાર કરીને ડીઝલ ભારવા ડ્રાઈવરો મજબૂર. લાખોનું ભ્રષ્ટાચાર અધિકારીઓની રહેમ નજર હેઠળ.

સુરત શ્હેરમાં ચાલી રહેલ રોનક ટ્રેડર્સના ૧૬ જેટલી ટોઇંગ ક્રેનમાં ભ્રષ્ટાચાર કરીને રોજીંદા ડીઝલ ભારવા ડ્રાઈવરો મજબૂર. લાખોનું ભ્રષ્ટાચાર અધિકારીઓની

Read more