ડિજિટલી રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરતી વખતે ભૂલથી ખોટા અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયા હોય તો તમારી રકમ આ રીતે પરત મેળવો.

ડિજિટલ પૈસા ટ્રાન્સફર કરતી વખતે ભૂલથી ખોટા બેંક અકાઉન્ટમાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા હોય તો ટેન્શન ના લો, રકમ પરત

Read more