ડ્રાફ્ટ ટી પી સ્કીમ અને ડ્રાફ્ટ ટી પી સ્કીમને કઈ રીતે મળે છે મંજૂરી જાણો વિગતવાર.

ડ્રાફ્ટ ટીપીની સૈદ્ધાંતિક પરવાનગી મળે તો સરકારમાં મંજુરી આપતા પહેલા આપવામાં આવે છે આ પરવાનગી. મ્યુનિ.કોર્પોરેશનના ટાઉન પ્લાનિંગ ખાતા દ્વારા

Read more