શું ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા આપી રહેલ ઈ-મેમો નિયમાનુસાર છે કે નિયમ વિરુધ્ધ ?

ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા પાઠવવામાં આવતા ઈ-મેમો નિયમ વિરુધ્ધ, કોર્ટમાં લડી લેવાના મૂડમાં જાગૃત નાગરિક. ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ગુજરાતભરમાં જારી કરી

Read more

ટ્રાફિક મેમોની વસુલાત હવે વર્ચ્યુંઅલ કોર્ટ દ્વારા થશે, ૬ મહિનાથી જુનું ઈ- મેમો રદ કરવા હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી.

ટ્રાફિક મેમોની વસુલાત હવે વર્ચ્યુંઅલ કોર્ટ દ્વારા થશે… ૬ મહિનાથી જુનું ઈ- મેમો રદ કરવા હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી. શહેરના

Read more

છ મહિના અગાઉના ઇ ચલણના હાલમાં ભરેલ નાણાં પરત મેળવવા માટે અરજીનો નમૂનો.

(આ લખાણ કોપી કરી એમાં તમારી વિગત ભરી નજીકની ટ્રાફિક પોલીસ કચેરીમાં જમા કરો.) અરજદાર: સરનામું: મોબાઇલ નંબર: તા: /

Read more