ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા પાઠવવામાં આવતા ઈ-મેમો નિયમ વિરુધ્ધ, તાત્કાલિક રદ કરો.

ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ગુજરાતભરમાં જારી કરી રહેલ ઈ-મેમો તદ્દન ગેર કાયદેસર હોવાનું દાવો સુરતના જાગૃત નાગરિક સંજય ઇઝાવા દ્વારા કરવામાં

Read more

6 મહિનાથી જુના ઇ-મેમોની ઉઘરાણી કરવાની પોલીસને સત્તા નથી. વાહન ચાલકોને રાહત.

સી.આર.પી.સી 468 મુજબ 6 માસની લિમિટેશન ઈ-મેમોમાં નડે છે. એટલે કોઈ પણ વાહન ચાલક દ્વારા ઈ-મેમોની માંડવાળ ફી ચુકવવામાં નહીં

Read more