ઈમરજન્સી નંબર ૧૦૦ ચાલુ છે, તો ૧૧૨ શા માટે? જાણો આ વિશે મહત્વની બાબતો.

શું તમે જાણો છો ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર ૧૧૨ વિશે?,શા માટે આ નંબર ઇમરજન્સી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા?,જાણો આ વિશે મહત્વની

Read more