સરકારની કામગીરી સારી બતાવવા છુપાયેલ કોવિડ મૃત્યુઆંક જાહેર કરો, તમામને સહાય આપો.

કોવિડ-૧૯ મૃત્યુ અંતર્ગત સરકાર શ્રી દ્વારા રૂ.૫૦ હજાર સહાયધન યોજનામાં તમામ કોવીડ મૃત્યુ આવરી લેવા સામાજિક કાર્યકર્તાની મંગણી. સરકાર દ્વારા

Read more