પાંડેસરા વિવર્સ સામેના ફરિયાદ નિયમાનુસાર નિકાલ કરવા રજિસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓને હાઈ કોર્ટની હુકમ.

પાંડેસરા વિવર્સ કો.ઓ.સો.લી ના વહીવટમાં થયેલ અનીયમીતાઓ અંગે હાઈ કોર્ટમાં જાહેર હિતની રીટ. પાંડેસરા વિવર્સ કો.ઓ.સો.લી ના વહીવટમાં થયેલ અનીયમીતાઓ

Read more