ભારતીય બંધારણમાં ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિને અને કેદીના પ્રાપ્ત બંધારણીય અધિકારો વિષે જાણો.

ભારતીય બંધારણમાં ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિને કયા અધિકારહોય છે? જાણો જીવન અને સ્વતંત્રતાની સુરક્ષા માટે બંધારણીય ઉપાય.. વ્યક્તિના જીવન અધિકાર અને

Read more

દેશના બધા નાગરિકો માટે જાણવા જોગ ભારતીય નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારો અને કર્તવ્યો પર એક નજર.

દરેક અધિકારની સાથે કર્તવ્ય પણ જોડાયેલ હોય છે. આપણે ઘણા અધિકારોની માંગણી કરતા હોઈએ છીએ કારણ કે અધિકાર પર ભાર

Read more