છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં ગોદી મીડિયાનું બેંક ખાતું છલકાઈ ગયું, જાહેરાત પાછળ સરકારે ચૂકવી ઘણી મોટી રકમ.

વર્ષ ૨૦૧૪ થી ૨૦૨૩ સુધીના સમયગાળો ભારતની ન્યૂસ ચેનલ, મનોરંજન ચેનલો, રેડીઓ માટે સુવર્ણકાળ હતો. ભારત સરકારે પોતાની જાહેરાત આપીને

Read more