સરકારી વિશ્રામગૃહો તેમજ અતિથિગૃહોનું કડવું સત્ય દર્શાવી સનસની મચાવતો ડો.ચિંતન વૈષ્ણવનો લેખ

સરકારી વિશ્રામગૃહો તેમજ અતિથિગૃહોનું કડવું સત્ય. ગુજરાતનાં લગભગ તમામ જિલ્લાઓ અને તાલુકાઓના વડા મથકે સરકારી ગેસ્ટ હાઉસ આપણને જોવા મળે

Read more