કોન્સ્ટેબલ અને PSI ભરતી પરીક્ષા આપનાર યુવાનો માટે ડો.ચિંતન વૈષ્ણવનો ખુબ જ અગત્યનો લેખ.ભાગ-1 થી 5

સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓની મોસમ આવી ગઈ (ભાગ-1) ગુજરાત સરકારમાં સરકારી નોકરી મેળવવા માટે કેટલીક વિવિધ પરીક્ષાઓ આપવાની થતી હોય છે.

Read more

સરકારી ભરતીની તૈયારી માટે ક્લાસીસ પસંદ કરતા સમયે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈ, ડો.ચિંતન વૈષ્ણવનો ખુબ જ અગત્યનો લેખ.

સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓની મોસમ આવી ગઈ (ભાગ-1) ગુજરાત સરકારમાં સરકારી નોકરી મેળવવા માટે કેટલીક વિવિધ પરીક્ષાઓ આપવાની થતી હોય છે.

Read more