કોન્સ્ટેબલ અને PSI ભરતી પરીક્ષા આપનાર યુવાનો માટે ડો.ચિંતન વૈષ્ણવનો ખુબ જ અગત્યનો લેખ.ભાગ-5 થી 7

સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓની મોસમ આવી ગઈ (ભાગ-5) જુનાગઢ જિલ્લાના ડુંગરપુર ગામમાં જન્મેલ એજાજ ચૌહાણ નામનો એક યુવાન વર્ષ 2010-11 માં

Read more

કોન્સ્ટેબલ અને PSI ભરતી પરીક્ષા આપનાર યુવાનો માટે ડો.ચિંતન વૈષ્ણવનો ખુબ જ અગત્યનો લેખ.ભાગ-1 થી 5

સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓની મોસમ આવી ગઈ (ભાગ-1) ગુજરાત સરકારમાં સરકારી નોકરી મેળવવા માટે કેટલીક વિવિધ પરીક્ષાઓ આપવાની થતી હોય છે.

Read more