સરકારી જમીન પરના દબાણો અંગે પૂર્વ મામલતદાર ડો ચિંતન વૈષ્ણવનો ખુબજ અગત્યનું લેખ, ભાગ 2

સરકારી જમીન પરના દબાણો (Encroachments) – ભાગ 2. (આ લેખનું વાંચન કરતાં પહેલા સરકારી જમીન પરના દબાણો અંગે પૂર્વ મામલતદાર

Read more

સરકારી જમીન પરના દબાણો અંગે પૂર્વ મામલતદાર ડો.ચિંતન વૈષ્ણવનો ખુબજ અગત્યનું લેખ.

સરકારી જમીન પરના દબાણો (Encroachments) – (ભાગ-1) સરકારી જમીનો જેવી કે, ગ્રામ્ય વિસ્તાર, શહેરી વિસ્તાર, ગામતળ, સિટી સર્વે વિસ્તાર, ગૌચર

Read more