ચુંટણી આવતા જનતાના પૈસાનો ધુમાડો કરવાનું શરૂ, વડાપ્રધાન અને મુખ્યમંત્રીના પોસ્ટર પાછળ લાખોનો ખર્ચ.

ચુંટણી આવતા જનતાના પૈસાનો ધુમાડો કરવાનું શરૂ, સુરતમાં વડાપ્રધાન અને મુખ્યમંત્રીના પોસ્ટર પાછળ ૧૦ લાખનો ખર્ચ. BRTS બસ સ્ટેન્ડ પર

Read more