માહિતી અધિકાર પારદર્શિતા માટે ગુજરાત રાજ્ય માહીતી આયોગને પણ કોર્ટમાં ખેંચી લઇ જવું પડ્યું .. બોલો આ છે નવું ભારત.

ગૂજરાત રાજ્ય માહીતી આયોગ છેલ્લા ઘણા વખતથી પોતાના કેબિન માં અપિલોની સૂનાવણી કરતાં હતાં. તેમજ અપિલ કરનાર ને સૂનાવણી માં

Read more

ટોઇંગ ક્રેનની CCTV ફૂટેજ નહી આપતા અરજદાર હાઈકોર્ટમાં, ફૂટેજની CD બંધ કવરમાં રજુ કરવા સુરત પોલીસને કોર્ટનો આદેશ.

RTI અંતર્ગત ટોઇંગ ક્રેનના CCTV ફૂટેજ નહી આપતા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલ અપીલમાં સુરત પોલીસને નોટીસ જારી, ફૂટેજની CD બંધ કવરમાં

Read more