વાહન ચાલકો પાસેથી દંડ ઉધરાવનાર પોલીસ પોતે દંડ ભરવામાં નિષ્ફળ છે આર ટીઆઈ માં થયો ખુલાસો.

ફરજ પરની બેદરકારી બતાવી ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા કર્મચારીઓનુ શોષણ કરે છે – સંજય ઇઝાવા. ગુજરાત પોલીસ ખાતાની ફરજમાં બેદરકારી બદલ

Read more