ફક્ત હોલમાર્કવાળી જ્વેલરી જ હવેથી જ્વેલર્સ ગ્રાહકને વેચી શકશે. જાણો આ નિયમથી શું ફાયદો થશે અને જૂના જ્વેલરીનું શું થશે.

ફક્ત હોલમાર્કવાળી જ્વેલરી જ હવેથી જ્વેલર્સ ગ્રાહકને વેચી શકશે, આ નિયમથી શું ફાયદો થશે ગ્રાહકને અને જૂના જ્વેલરીનું શું થશે?

Read more