પેપર લીક થતા અટકાવવા એક્સપર્ટનો આ ઓપિનિયન સરકાર ધ્યાન માં લેશે ? વાંચો ડૉ. ચિંતન વૈષ્ણવનો લેખ.

પુર્વ મામલતદાર ડૉ. ચિંતન વૈષ્ણવે આ લેખમાં દર્શાવેલી પદ્ધતિઓ અનુસાર સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે તો કોઇ માઈ ના લાલની

Read more