માહિતી અધિકાર પારદર્શિતા માટે ગુજરાત રાજ્ય માહીતી આયોગને પણ કોર્ટમાં ખેંચી લઇ જવું પડ્યું .. બોલો આ છે નવું ભારત.

ગૂજરાત રાજ્ય માહીતી આયોગ છેલ્લા ઘણા વખતથી પોતાના કેબિન માં અપિલોની સૂનાવણી કરતાં હતાં. તેમજ અપિલ કરનાર ને સૂનાવણી માં

Read more