ટ્રાફિક નિયંત્રણ માટે TRB જવાનોની માનદ સેવા રદ કરીને હોમગાર્ડની સેવા ઉપયોગ કરવા ગુજરાત સરકારમાં આવેદન પત્ર.

છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા TRB જવાનોની કામગીરી ફક્ત હપ્તા ઉધરાવવા અને અધિકારીઓને ઘર કામ કરાવવા માટે રાખેલ છે.

Read more