વિશ્વમાં ભૂખમરા ની સ્થિતિમાં ભારતની સ્થિતિ પહેલા કરતા સુધરી છે કે બગડી છે ? જાણો એક ક્લીકમાં.

ગ્લોબલ હંગર ઈન્ડેક્સ (GHI) શું છે? આ ઈન્ડેક્સમાં ભારતની સ્થિતિ કેવી છે? તેમજ હંગર ઇન્ડેક્સની ગણતરી કેવી-રીતે કરવામાં આવે છે,જાણો

Read more