જાતિગત વસતિગણતરી જરૂરી કેમ છે અને મોદી સરકાર આ કામ કેમ નથી કરાવવા માંગતી, જાણો આ વિશે વિગતવાર.

જાતિગત વસતિગણતરીની જરૂરિયાત કેમ? શું સરકાર જાતિગત વસતિગણતરીથી કેમ ગભરાય છે ? જાણો વિગતવાર કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાયે ગયા

Read more