શું તમે જાણો છો કાયદા મુજબ દરેક નાગરિક યુનિફોર્મ વગરનો પોલીસ અધિકારી છે.

ભારતીય ફોજદારી પ્રક્રિયા સંહિતા મુજબ દરેક વ્યક્તિ એ પોલીસ અધિકારી છે, જાણો વિગતવાર. દરેક વ્યક્તિ એ પોલીસ અધિકારી છે,અને જાણો

Read more