ઉત્તરાધિકાર (અનુગામી)નું પ્રમાણપત્ર શું છે અને ક્યારે પડે છે એની જરૂર.

અનુગામી પ્રમાણપત્ર કે કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારી કોણ છે અને વારસદારની પ્રામિકતા શું છે. આ એક મૃત વ્યક્તિના વારસદારને આપવામાં આવેલું પ્રમાણપત્ર

Read more