૧૮ વર્ષ સુધીના બાળકોને ધાર્મિક દીક્ષા લેવા પર પ્રતિબંધ મુકવા જાહેરહિતની માંગ કરી સુરતના એક જાગૃત નાગરિકએ.

૧૮ વર્ષ સુધીના બાળકોને ધાર્મિક દીક્ષા લેવા પર પ્રતિબંધ મુકવા જાહેરહિતની માંગ કરી સુરતના એક જાગૃત નાગરિકએ. ગુજરાતમાં જૈન સમાજ

Read more