જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમમાં રિનોવેશનની જરૂરિયાત અંગે ડો.ચિંતન વૈષ્ણવનો લેખ ભાગ -3

જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમમાં રિનોવેશનની જરૂરિયાત (ભાગ -3) આ લેખનો ભાગ-1 હજુ તો પ્રકાશિત થયો અને તરત જ બીજા દિવસે સોમવારે ઓળખ

Read more

જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમમાં રિનોવેશનની જરૂરિયાત અંગે ડો.ચિંતન વૈષ્ણવનો લેખ (ભાગ -2)

જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમમાં રિનોવેશનની જરૂરિયાત (ભાગ -2) કેટલાક વકીલો માત્ર જ નહીં પરંતુ ઘણાખરા સરકારી અધિકારીઓ અને ખૂદ સત્તાપક્ષ પણ નામદાર

Read more

જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમમાં રિનોવેશનની જરૂરિયાત અંગે ડો.ચિંતન વૈષ્ણવનો લેખ (ભાગ -1)

જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમમાં રિનોવેશનની જરૂરિયાત અંગે ડો.ચિંતન વૈષ્ણવ, પૂર્વ મામલતદારનો લેખ (ભાગ -1). આજથી 5 વર્ષ પહેલા હું જ્યારે બાબરા મામલતદાર

Read more