પુરુષાર્થ અને મહેનતનું છે આ પરિણામ, સુરતના આ રત્ન એ ચમકાવ્યું સમગ્ર ગરવી ગુજરાતનું નામ.

IAS બનવાના સપનું જોનાર કાર્તિક જીવાણીએ વર્ષ 2019 માં IPS અને વર્ષ ૨૦૨૧ IAS બનીને પોતાના સપનાને હકીકતનું રૂપ આપ્યું.

Read more