પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કરાવ્યું નહીં હોય તો વાંચીલો ભોગવવી પડશે આ તકલીફ.

જો તમે પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કરાવ્યું નહીં તો તમારે FD અને RD દ્વારા મળતા રિટર્ન પર બે

Read more