શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આ મોબાઇલ બેટરી કેવી રીતે બની, કોણે તેની શોધ કરી અને ક્યારથી પહેલો ઉપયોગ થયો, જાણો.

લિથિયમ આયન બેટરી કેવી રીતે અને કોણે બનાવી પ્રથમ બેટરી, જાણો વિસ્તારમાં.. આજે દરેકના હાથમાં એક મોબાઈલ ફોન હોય છે

Read more