મહાત્મા ગાંધી અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના જીવનના અમૂલ્ય યોગદાન અંગેની જાણકારી.

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી,જન્મ ૨ ઓક્ટોબર ૧૮૬૯, મૃત્યુ ૩૦ જાન્યુઆરી ૧૯૪૮, અંતિમ સ્થાન રાજઘાટ સંકુલ. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી (ઓક્ટોબર ૨, ૧૮૬૯

Read more